Menu
Your Cart

ERO電阻/MK5/1.5W

廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1  ..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1  ..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-1..
$65
廠牌: VISHAY 型號: MK5
誤差:1% 耐瓦特數:1.5W 溫度係數:50PPM 尺寸:D:6.0 L:16.0 d:0.8 (mm) _________________ 5D5L 2-2..
$65
顯示 1 - 12 / 97 (共 9 頁)
我們網站使用Cookie改善使用者的使用體驗,詳情請參閱我們的 隱私權政策